Stadgar

för Svensk Förening för Endokrin Kirurgi

§1
Föreningen är en ideell sammanslutning av svenska kirurger, medlemmar av Svensk Kirurgisk Förening, med intresse för endokrin kirurgi. Föreningens namn är Svensk Förening för Endokrin Kirurgi. Den engelska benämningen på föreningen är Swedish Association of Endocrine Surgeons.

§2
Föreningens ändamål är att främja utbildning och utveckling inom ämnesområdet, stimulera internationella kontakter samt bevaka olika aspekter av kvalitetssäkring.

§3
Medlem i föreningen är den som efter ansökan hos styrelsen godkänts och erlagt fastställd årsavgift.

§4
Vid årsmötet skall väljas styrelse med ordförande (3 år), vetenskaplig sekreterare (3 år), kassör (3 år),utbildningsansvarig (3år), och två övriga ledamot (3 år). Styrelseledamöterna kan omväljas till annan post i styrelsen. Vid årsmötet skall väljas två revisorer, som har att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning. Kallelse till årsmötet skall utsändas minst två (2) månader före mötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader före årsmötet. De distribueras tillsammans med kallelsen och anslås på hemsidan senast tre veckor före årsmötet. Årsmötet skall äga rum i samband med annan aktivitet inom Svensk Kirurgisk Förening. Årsmötet skall protokollföras. Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av tre personer, varav en är sammankallande. Minst en medlem i valberedningen skall bytas ut årligen.

§5
Föreningen kan utse hedersledamöter. Förslag till hedersledamöter skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före årsskiftet då inval sker.

§6
Årsmötet fastställer årsavgiften.

§7
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst två (2) styrelseledamöter så kräver skall ordföranden sammankalla styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelsens medlemmar är närvarande. Styrelsemöten skall protokollföras. Styrelsen har till uppgift att till Svensk Kirurgisk Förening föreslå ledamot i Nordisk Kirurgisk Förenings Sektion för endokrin kirurgi.

§8
Handlingar upprättade i föreningens namn skall undertecknas av ordföranden och/eller sekreteraren.

§9
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§10
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§11
Valberedningen har att till årsmötet upprätta förslag till val enligt §4.

§12
Vid val inom föreningen sker omröstning öppet om ej annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som företräds av ordföranden vid mötet.

§13
Beslut om ändringar i dessa stadgar fattas på årsmötet. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna är ense.

§14
Vid upplösning av föreningen skall innestående medel tillfalla Svensk Kirurgisk Förening för verksamhet som främjar föreningens intresseområden.